top of page
Leave Request Form
แบบฟอร์มขออนุมติลางาน

*พนักงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ยกเว้นกรณีลาป่วย*
ประเภทการลา
bottom of page