top of page
แบบสอบถามก่อนเข้าใช้บริการ

วัตถุประสงค์:

แบบสอบถามก่อนเข้าใช้บริการที่ WITHIN นี้จัดทำขึ้นเพื่อคัดกรองให้เกิดความปลอดภัยแก่ ผู้มาใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามนี้เป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นเท่านั้น การตัดสินใจให้การบริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางร้าน

สาขาที่เข้าใช้บริการ
มีไข้ ≥37.3 องศาเซลเซียส
ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 หรือได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วง 14 วันก่อนหน้า*

*กรุณาตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกับพนักงาน

ผ่านการตรวจหาเชื้อด้วย Rapid Test และไม่พบเชื้อ
bottom of page